A A A
Askim Regn 5

Etikk i Askim kommune

I Askim kommune skal vi ha en høy etisk standard og et godt omdømme.

Samfunnsansvar og etisk forsvarlige handlinger skal alltid være en integrert del av vår kommunale virksomhet. Gjennom dette oppnår vi innbyggeres og andre aktørers tillit til kommunen som arbeidsgiver, tjenesteyter, myndighetsutøver og samfunnsutvikler. 

Askim kommune legger vekt på ærlighet og størst mulig grad av åpenhet i all sin virksomhet. 

Vi tar et samfunnsansvar ved å:  

  • ta hensyn til sosiale, miljømessige og økonomiske konsekvenser av egen virksomhet. i forhold til lokale og globale omgivelser 
  • sikre arbeidsrutiner som gir innsyn, er dokumenterte og etterprøvbare 
     

Vi handler etisk forsvarlig ved å:  

  • opptre i samsvar med gjeldende lover og regler, og bygge kunnskap omkring disse 
  • opptre i samsvar med kommunens etiske retningslinjer 
  • legge til rette for arenaer for drøfting av etiske dilemmaer i hverdagen 
  • opptre i samsvar med etablerte oppfatninger om hva som er rett og galt 
  • behandle medarbeidere med respekt 
  • sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljø