A A A
Askim Regn 5

Ungdommens bystyre

Ungdommens bystyre fremmer egne forslag, men har også anledning til å uttale seg om berørte saker til Askim bystyre. Sekretariatsoppgaver ivaretas av politisk sekretariat.

Ungdommens Bystyre består av 20 representanter.

Representantene velges slik:
  • 1 repr. fra 6. klassetrinn og 1 repr. fra 7. trinn ved skolene Korsgård, Askimbyen, Moen, Rom og Grøtvedt
  • 1 repr. fra Steinerskolen - fra 6. klassetrinn eller over
  • 6 repr. fra Askim ungdomsskole (to repr. fra hvert trinn) 8. trinn representanten velges for ett år
  • 3 repr. fra Askim videregående skole

Det velges 1 vararepresentant fra hver skole. Vararepresentanten velges fra ett klassetrinn lavere enn den valgte representanten.
Fra barneskolene oppnevnes 1 observatør fra 5. klassetrinn
Elevrådene oppnevner representantene, vararepresentantene og observatørene.
Elevrådslederen ved skolene velges som en av representantene dersom han/hun ellers er valgbar etter vedtektenes bestemmelser.
Det er en forutsetning at representantene er bosatt i Askim kommune.
Ungdommens bystyre velger selv ordfører, og ungdommens formannskap på 5 medlemmer.
Møtene holdes i Askim rådhus, 1. etasje, bystyresalen. Møtene er åpne og starter normalt kl. 09.00.

Askim kommunes ordfører er til stede og har uttalelsesrett.

Møteinnkallinger og protokoller fra og med april 2015 finner du her

Gamle protokoller og innkallinger
Innkallinger til Ungdommens bystyre fram til og med mars 2015
Protokoller fra Ungdommens bystyre til og med mars 2015